Formulari de desestiment

(només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l’atenció de EMBOTITS DE LLANIA, SL, amb domicili social en Calle Raiers, 15 – 25500 – La Pobla de Segur – LLEIDA, telèfon 973681427, i adreça de correu electrònic info@ecologicaltomas.com:

D. ………………………………………………………………………………………… amb N.I.F. ……………………………….. i domicili en………………………………………., carrer ………………………………………………………………………………., i email ………………………………………………………………………………………………………………..; en exercici del dret de desistiment que em confereix la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, MANIFEST:

1.- Que en data ……………………… vaig adquirir a través de la pàgina web https://www.caltomas.cat/ el producte (adjuntant còpia de la factura de compra).

2.- Que he estat informat del meu dret a desistir del contracte de compra des de la recepció del producte, i sempre que l’article retornat sigui exactament l’adquirit i no present cap tara o defecte de fàbrica, correran pel meu compte les despeses directes de devolució del producte.

3.- Que en exercici del dret a desistiment, retorno el corresponent producte en perfecte estat amb el seu embalatge original.

En…………………………………………………………….. a…………de……………………………….de 202….